ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK BEELDMERK

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Daar waar het begrip beeldmerk wordt gebruikt in dit document, worden ook de toetsingsrapporten (of delen daarvan) en andere documentatie (of delen daarvan) bedoeld die niet op misleidende wijze mogen worden gebruikt of MVO-Register in diskrediet mogen brengen.

Door gebruik te maken van een MVO-Register-beeldmerk, gaat de organisatie automatisch akkoord met de volgende bepalingen.

 

Bepalingen:

 1. Eigendom beeldmerk:

  1. MVO-Register is eigenaar van het MVO-Register-beeldmerk.

  2. De organisatie aan wie het recht tot gebruik van het MVO-Register-beeldmerk wordt verleend vrijwaart MVO-Register van alle aanspraken van derden inzake het (oneigenlijk) gebruik van het MVO-Register-beeldmerk. 

 2. Het beeldmerk is een afbeelding van 170 bij 170 pixels.

 3. Toekenning en gebruik MVO-Register-beeldmerk:

  1. Het MVO-Register-beeldmerk mag uitsluitend gebruikt worden door organisaties aan welke het MVO-Register-beeldmerk door MVO-Register is verstrekt voor de duur van de goedkeuring en/of de geldigheid van de deelname.

  2. Op basis van deelname aan het MVO-Register verleent MVO-Register de organisatie toestemming - onder de in deze gebruiksvoorwaarden vermelde voorwaarden - het  MVO-Register-beeldmerk te gebruiken op het openbaar deel van de website van de organisatie of andere publicaties.

  3. Het is de organisatie niet toegestaan het MVO-Register-beeldmerk aan derden over te dragen.

  4. Indien de organisatie gebruik maakt van de verleende toestemming het MVO-Register-beeldmerk te gebruiken, verplicht deze zich tot het verwijderen van het MVO-Register-beeldmerk indien de geldigheidstermijn is verstreken of omdat het recht op het gebruik van het MVO-Register-beeldmerk door MVO-Register tussentijds tijdelijk of definitief is ingetrokken.

  5. Het beeldmerk mag uitsluitend gebruikt worden om te laten zien dat de organisatie deel neemt aan het MVO-Register. Het mag geen product certificatie  suggereren.

  6. Door het gebruik van het MVO-Register-beeldmerk mag geen misverstand ontstaan voor welk deel van de organisatie het MVO-rapport is gemaakt, conform de scope welke bij het rapport is verstrekt. Indien een onderdeel van een groep van organisaties (bv. Één BV van een Holding met meerdere BV’s) is geverifieerd, mag uitsluitend dat onderdeel van de groep dat in de scope is genoemd, gebruik maken van het beeldmerk.

  7. Het MVO-Register-beeldmerk mag niet zodanig worden gebruikt dat dit de reputatie van MVO-Register schaadt.

  8. MVO-Register kan te allen tijde schriftelijk besluiten het recht om het MVO-Register-beeldmerk te gebruiken in te trekken.

  9. De toestemming gebruik te maken van het MVO-Register-beeldmerk eindigt ook op het moment dat de betreffende instelling zich niet houdt aan de regels voor gebruik van het MVO-Register-beeldmerk. 

 4. MVO-Register is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het beeldmerk te verifiëren. De organisatie dient medewerking te verlenen aan dergelijke verificaties. 

 5. Op geen enkele wijze mag een organisatie suggereren dat MVO-Register enige aansprakelijkheid aanvaardt voor de nauwkeurigheid of juistheid van de door de organisatie ‘gerapporteerde resultaten of genomen beslissingen’.

 6. Het management van MVO-Register kan besluiten dit reglement te wijzigen. Van iedere wijziging van dit reglement stelt MVO-Register de deelnemers onverwijld in kennis onder mededeling van een overgangstermijn van één maand. 

 7. Afwijking van de voorwaarden in dit reglement is alleen mogelijk met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van MVO-Register.

 8. Bij beëindiging van de deelname aan MVO-Register dient de organisatie onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het MVO-Registerbeeldmerk. Ook mag op geen enkele andere wijze deelname gesuggereerd of geclaimd worden.

General Terms for the Use of Participant Logo

Where the participant logo is used in this document, it also refers to the assurance statements and other documentation that can not be used in a misleading manner or to discredit the MVO-Register (further referred as CSR Register).

By using a CSR Register logo, the organization automatically agrees to the following provisions.


Terms:

 1. Ownership Logo:

  1. CSR Register is owner of the CSR Register Participant Logo(s).

  2. The organization to whom the right to use the Logo is granted, indemnify CSR Register against all claims by third parties relating to (improper) use of the Logo.

 2. The Logo is an image of 170 by 170 pixels.

 3. Allocation and use of Logo:

  1. The Logo may only be used by organizations, if provided by CSR Register, for the duration of the approval and/or participation period.

  2. CSR Register provides the organization, based on permission to participate in the CSR Register - under conditions as mentioned in these terms of use – to use the Logo on the public section of the website and other publications of the organization.

  3. It is not permitted to transfer use of the Logo to third parties.

  4. The organization is responsible for using the appropriate Logo.

  5. If the organization uses the permission granted to use the Logo, it obliged itself to remove the Logo as soon as the period of validity has expired or because the right to the Logo is temporary or finally withdrawn by CSR Register.

  6. The Logo may only be used to show that the organization participates in the CSR Register; It should never suggest product or any other type of certification.

  7. The Logo should be used in line with the scope of the CSR Register and not create misunderstanding regarding scope of the organization and approval granted. If only a part of group (e.g. one company of a holding with multiple entities) is verified, only that part of the group mentioned in the scope may use the Logo.

  8. The Logo may not be used in such way that this damages the reputation of CSR Register.

  9. CSR Register may decide at any time to terminate the use of the Logo and will do so in writing.

  10. The permission of using the Logo also ends when the organization concerned fails to comply with the rules for use of the Logo

 4. CSR Register is entitled at any time to verify the use of the Logo. The organization shall provide cooperation to such a verification request.

 5. In no way should an organization suggest that CSR Register accepts any responsibility for the accuracy or correctness of the organization ‘reported results or decisions made’.

 6. The management of CSR Register may decide to modify these regulations. CSR Register will inform participants of any change in these regulations without delay, stating a transitional period of one month

 7. Deviation of the terms of these regulations is only possible with the explicit written permission of CSR Register.

 8. Upon termination of participation in CSR Register the organization should stop use of the Logo immediately. Also by no other means participation may be suggested or claimed.